Over ons

Doel

Natuur en Milieu Hengelo is een onafhankelijke stichting die de leefbaarheid van onze woonomgeving bewaakt. Wij doen dat door het beleid van de gemeente Hengelo kritisch te volgen en te beïnvloeden. Daarnaast kijken wij actief mee naar de mogelijke verbeteringen op het gebied van natuur en milieu in en om Hengelo en Borne.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Simon Janssen, voorzitter.

Rob Lehr, secretaris.

Gerrit Jurgens, penningmeester

nw voorzitter 

25-1-2016: Carl Voorhaar draagt de voorzittershamer over aan Simon Janssen.

 

De milieuraad

 Aandachtspunten zijn ondermeer:

 • Ruimtelijke ordening
 • Groenbeleid (bomen en plantsoenen)
 • Natuur en Landschap
 • Industrieterreinen
 • Milieu en energie

 

Kundig en betrokken

Dankzij kundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers is de Natuur- en Milieuraad vaak de eerste om de gemeente te wijzen op onvolkomenheden en noodzakelijkheden in het (milieu) beleid. Door vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (nu politieke markt) bij te wonen en vooroverleg met gemeentemedewerkers te voeren, kunnen wij in een vroeg stadium onze visie inbrengen, op een moment dat het beleid nog gewijzigd kan worden. Door deze aanpak zult u ons niet snel op straat zien.
De Natuur- en Milieuraad is vooral achter de schermen actief:

 • Overleg met wethouders en ambtenaren
 • Bestuderen en becommentariëren van gemeentelijke beleidstukken
 • Contacten met bedrijven en instellingen
 • Voorstellen uitwerken

 

Concreet

Een aantal voorbeelden van concrete zaken waarbij de Natuur- en Milieuraad de afgelopen jaren de vinger aan de pols heeft gehouden:

 • Kappen en planten van bomen
 • Aanleg van fietspaden
 • Inspraak in ruimtelijke ordeningsprojecten, o.a. het Bestemmingsplan Buitengebied
 • Grondwaterproblematiek

Rob Lehr

Medewerkers

Om deze activiteiten te kunnen ondernemen, krijgen we een kleine subsidie van de gemeente Hengelo. Voor de rest zijn we afhankelijk van de belangeloze inzet van onze medewerkers. Via de Vrijwilligerscentrale en de overkoepelde Stichting Natuur en Milieu Overijssel kunnen de medewerkers desgewenst cursussen volgen en deelnemen aan excursies om de benodigde deskundigheid te verwerven. De Stichting Natuur Milieu geeft ook ondersteuning.

Actieve medewerkers gezocht

Actief zijn voor de Natuur- en Milieuraad is leuk en leerzaam. Je leert de politiek van redelijk nabij kennen en het geeft voldoening om de toekomst van onze stad te kunnen bëinvloeden. De tijdsbesteding is geheel naar eigen wens.In een paar uur per maand of per week kan men al een wezenlijke bijdrage leveren. Heeft u belangstelling voor de activiteiten van de Natuur- en Milieuraad? Belt u dan eens met een van onze medewerkers of stuur een berichtje naar ons adres.

Klik hier voor een overzicht van onze vacatures.

Samenstelling

De Natuur- en Milieuraad Hengelo is in 1972 opgericht. Momenteel zijn 7 personen van alle medewerkers/sters ook bestuurslid van de stichting.
Zij zijn dit op persoonlijke titel of als afgevaardigde van een verwante organisatie.
Met de volgende organisaties wordt samengewerkt:

 • Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN)
 • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
 • Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON)
 • Fietsersbond
 • Vereniging "Vrienden van Twickel"
 • Stichting Kringloop
 • Groei en Bloei (KMTP)