Over ons

Doel

Natuur en Milieu Hengelo is een onafhankelijke stichting die de leefbaarheid van onze woonomgeving bewaakt. Wij doen dat door het beleid van de gemeente Hengelo kritisch te volgen en te beïnvloeden. Daarnaast kijken wij actief mee naar de mogelijke verbeteringen op het gebied van natuur en milieu in en om Hengelo en Borne.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Simon Janssen, voorzitter.

Rob Lehr, secretaris.

Gerrit Jurgens, penningmeester

nw voorzitter 

25-1-2016: Carl Voorhaar draagt de voorzittershamer over aan Simon Janssen.

 

De milieuraad

 Aandachtspunten zijn ondermeer:

 • Ruimtelijke ordening
 • Groenbeleid (bomen en plantsoenen)
 • Natuur en Landschap
 • Industrieterreinen
 • Milieu en energie

 

Kundig en betrokken

Dankzij kundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers is de Natuur- en Milieuraad vaak de eerste om de gemeente te wijzen op onvolkomenheden en noodzakelijkheden in het (milieu) beleid. Door vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (nu politieke markt) bij te wonen en vooroverleg met gemeentemedewerkers te voeren, kunnen wij in een vroeg stadium onze visie inbrengen, op een moment dat het beleid nog gewijzigd kan worden. Door deze aanpak zult u ons niet snel op straat zien.
De Natuur- en Milieuraad is vooral achter de schermen actief:

 • Overleg met wethouders en ambtenaren
 • Bestuderen en becommentariëren van gemeentelijke beleidstukken
 • Contacten met bedrijven en instellingen
 • Voorstellen uitwerken

 

Concreet

Een aantal voorbeelden van concrete zaken waarbij de Natuur- en Milieuraad de afgelopen jaren de vinger aan de pols heeft gehouden:

 • Kappen en planten van bomen
 • Aanleg van fietspaden
 • Inspraak in ruimtelijke ordeningsprojecten, o.a. het Bestemmingsplan Buitengebied
 • Grondwaterproblematiek

Rob Lehr

Medewerkers

Om deze activiteiten te kunnen ondernemen, krijgen we een kleine subsidie van de gemeente Hengelo. Voor de rest zijn we afhankelijk van de belangeloze inzet van onze medewerkers. Via de Vrijwilligerscentrale en de overkoepelde Stichting Natuur en Milieu Overijssel kunnen de medewerkers desgewenst cursussen volgen en deelnemen aan excursies om de benodigde deskundigheid te verwerven. De Stichting Natuur Milieu geeft ook ondersteuning.

Actieve medewerkers gezocht

Actief zijn voor de Natuur- en Milieuraad is leuk en leerzaam. Je leert de politiek van redelijk nabij kennen en het geeft voldoening om de toekomst van onze stad te kunnen bëinvloeden. De tijdsbesteding is geheel naar eigen wens.In een paar uur per maand of per week kan men al een wezenlijke bijdrage leveren. Heeft u belangstelling voor de activiteiten van de Natuur- en Milieuraad? Belt u dan eens met een van onze medewerkers of stuur een berichtje naar ons adres.

Klik hier voor een overzicht van onze vacatures.

Samenstelling

De Natuur- en Milieuraad Hengelo is in 1972 opgericht. Momenteel zijn 7 personen van alle medewerkers/sters ook bestuurslid van de stichting.
Zij zijn dit op persoonlijke titel of als afgevaardigde van een verwante organisatie.
Met de volgende organisaties wordt samengewerkt:

 • Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN)
 • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
 • Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON)
 • Fietsersbond
 • Vereniging "Vrienden van Twickel"
 • Stichting Kringloop
 • Groei en Bloei (KMTP)

Aandachtspunten van de Natuur- en Milieu Raad Hengelo/Borne e.o.

De Natuur- en Milieuraad pleit voor, staat voor, adviseert in de richting van, werkt aan:

1. Zuinig en efficiënt ruimtegebruik voor bouwen: multifunctioneel (meervoudig) gebruik, hoogbouw op aangewezen locaties (in het Centrum) met groenstroken ernaast, inbreiden (in de stad bouwen) voor uitbreiden (bouwen in het buitengebied) mits er aanzienlijke groenbestemming bij wordt gerealiseerd, parkeren ondergronds of inpandig, Een snel uit te voeren onderzoek naar de leegstand op de industrieterreinen is dringend gewenst, evenals het revitaliseren (opnieuw inrichten) ervan, voordat er nieuwe bedrijventerreinen bij komen.

2. Een ongeschonden en goed onderhouden buitengebied van Hengelo: Twekkelo, Woolde, Driene, Schalmeden, Oele, rond Beckum. En beter toegankelijk gemaakt voor recreatie en toerisme.
2a. volledige steun aan de activiteiten van de Stichting Lonnekerland.
2b. Groene en blauwe diensten, d.w.z. financiële steun voor natuuronderhoud door particuliere grondeigenaren.

3. Het realiseren van ecologische verbindingszones tussen Hengelo en Enschede (van Driene naar Twekkelo), tussen Hengelo en Borne (van Twickel naar Saasveld/Gammelke) en tussen Woolde en Genseler. En zorgt voor een goede inrichting en voldoende ruimte ervoor.

4. Het (verder) ter hand nemen van het vastgestelde Gemeentelijk Waterplan: beken in en om de stad worden opengelegd en van groene zomen voorzien, ook onafhankelijk van de uitvoering van bepaalde projecten in de buurt (O-kwadraat, Oliemolen, M-kwadraat). Vergelijk nieuw Giethoorn aan de Breemarsweg.

5. Een verhoging van het budget voor groenonderhoud in de stad, zodat er meer geld is voor: snoeien van heesters en bomen, het opleuken van parkeerplaatsen en pleinen, voor het meer gefaseerd onderhoud van ecologisch waardevolle bosjes, voor grondverbetering voor aanplant en evt. noodzakelijke behandeling van monumentale bomen.

6. Een eigen budget voor de uitvoering van het vastgestelde Gemeentelijk Groenplan: laanbeplanting op hoofdwegen, straten inrichten, groene eilanden verbinden. En een eigen budget voor de inrichting van het Weusthagpark met sociale functies. Bij de invulling van het Weusthagpark dient er aandacht te zijn en te blijven voor de (uitbreiding) van de huidige natuurwaarden. Het op te stellen onderhoudsplan dient daarmee rekening te houden.

7. Het benutten van het bij de nieuwe bomenverordening ingestelde Groenfonds in hoofdzaak voor het aanplanten van bomen en bosplantsoen (als voorwaarde bij de kapvergunning indien niet op locatie herplant kan worden). En de raad bevordert een jaarlijkse minimumreservering ervoor.
7a. De partij staat voor het gebruik van een klein deel van het in te stellen Groenfonds aan het aanplanten van heesters, mits die later niet aan een bezuinigingsronde ten prooi vallen.
7b. En bevordert, dat de uit te geven groenstroken (aan particulieren te verkopen gemeentelijk snippergroen) een groene uitstraling blijven houden.

8. Gemeentelijke maatregelen voor schonere lucht in Nederland en bij kruispunten van wegen: verkeerslichten op elkaar afstellen voor goede doorstroming, fietsverkeer en OV nog meer stimuleren, gemeenteauto’s en OV op aardgas, aandringen op snelheidsbeperking tot 100 km/u op de snelwegen op stedelijke trajecten.

9. Geen vuurwerkopslag meer in de woonwijk en op termijn uit de woonwijk verwijderen.

10. Duurzame energietoepassing: warmtenet uitbouwen in andere wijken dan Hart van Zuid, stimuleert met kracht het gebruik van beschikbare rest/afvalwarmte van industrieën ten behoeve van economie en milieu, en het gebruik van groene stroom. En beperking van energiegebruik: feestverlichting ’s nachts uit , partnerschap gemeente/ NMRH bij het realiseren van het gemeentelijk energie(huishoudings)plan.

11. Toepassing van duurzaam bouwen: duurzaam gefabriceerde materialen (w.o. FSC-hout), verven, duurzaam (wind, water, zon, bio) en zuinig energie- en waterverbruik, in gemeentelijke gebouwen, in sociale woningbouw en in overige bouw.

12. Controle van en waar nodig aanvulling op maatregelen (op alle overheidsniveau’s) om de bevolking te vrijwaren van onevenredig grote risico’s door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en per rail, middels beperking ervan (in aantal en snelheid) en door aanvullende deskundigheidsbevordering (bij vervoerders, brandweer en ambulancepersoneel) m.b.t. het bestrijden van en hulpverlening bij ongevallen met o.a.: LPG (ca. 1200 wagons p.j. door Hengelo tussen o.a. Duitsland en Pernis), chloor (geen productie meer in Hengelo, wel internationaal vervoer), giftige stoffen van en naar Delden, uraniumhexafluoride (door Hengelo naar Gronau en Almelo en met de trein uit Duitsland).