Opmerkingen van de NMRH over het Collegeprogramma 2010

Paragraaf 1

Eerst willen wij een aantal punten uit het Collegeprogramma/Coalitieakkoord noemen die wij positief vinden, tezamen met een aantal kanttekeningen. Wij gaan in op die zaken die onze leefomgeving betreffen.

1. Wij zijn gelukkig zijn met de tekst uit het Voorwoord (pag. 1): "Participatie staat voorop, de intentie is de kennis en kracht van de burgers te gebruiken". Pag. 6: "Uitgangspunt is de vraag van de burger". Pag. 7: "Wij zetten in op samenwerking tussen instellingen en verenigingen";

Pag. 3.2. Bereidheid tot publiekelijk verantwoording afleggen is prima

3.Varianten van inspraak, zelfs meebeslissen in bepaalde situaties, oké. Vraag: welke situaties zullen dat zijn, stelt de gemeenteraad de criteria vast?

4. Het is goed dat de participatieladder transparant wordt gehanteerd. Suggestie: bij elke (nieuwe) vorm van contact wordt de status ervan genoemd. Afspraken vastleggen is gewenst.

5. De geplande regionale samenwerking en de beëindiging van het uitgeven van nieuwe bedrijventerreinen (pag. 14.) geven een kans de natuur te ontzien: ook nieuwe zichtlocaties vanaf de A1 zijn niet gewenst (zie b.v. bij Enter, Hengelo-Westermaat en Oldenzaal). Attentie: de Veldkamp a.u.b. goed met groen inpakken!

6. “We betrekken een groepje inwoners/deskundigen bij het opstellen van een gemeentelijk beleidsstuk”. De NMRH is bereid aan een dergelijke proef mee te doen.

Pag. 7.7. “Wij stellen prioriteiten m.b.t. …veiligheid op basis van actuele gegevens”. Opmerking:het rangeren met gevaarlijke stoffen op het stationsemplacement is o.i. te gevaarlijk. Er is een spanning tussen “internationaal verkeersknooppunt” en “een leefbare stationsomgeving”.

Pag.8.8. De woonvisie heeft aandacht voor duurzaamheid en inzet is levensloopbestendig wonen. Prima.

9. Inzet is: leefbare wijken, meer groen en water, beken in de openbare ruimte. Vraag: a.u.b. ook in de Kievitstraat!

10. Streven is: prioriteit geven aan het realiseren van vervangende nieuwbouw op braakliggende terreinen en dit vastleggen in een convenant met Welbions, hierin komen afspraken te staan over herstructurering van wijken, duurzaamheid, toegankelijkheid en woningverbetering. Helemaal mee eens. Wij komen graag in het bezit van de tekst van het Convenant. Wij zien hierin ook graag afspraken over het beheer van de groene ruimte:tuinen niet rigoureus opruimen bij vertrek van bewoners en houden aan Bomenverordening alsof Welbions “gemeente” is (dus geen particuliere instelling, vanwege het openbaar belang). Bij de ecostructuur in de wijken kan de gemeente het huurderskapitaal van Welbions niet zonder tegenprestatie gebruiken voor algemeen belang.

In het convenant kan ook plaats zijn voor concrete experimenten, bijvoorbeeld een energie project: energiezuiniger maken van oudere huizen door Welbions die ervaring heeft op dit gebied; met hulp van de UT om de effectiviteit vast te stellen. Dit in combinatie met een energiebesparing-voorlichting-loket (genoemd door Koos Timmermans in zijn lezing), hulp bij aanvraag van subsidie, en het stimuleren van inzet van werkzoekenden. Zo’n loket functioneert al in Deventer, Hardenberg en Dalfsen.
Te denken valt ook aan een proefproject “leemhuis van eigen bodem” (de groeve dient dan voor waterberging!).

Pag. 10.11. Het College hecht aan stimulering van vervoer over water (uitstekend!) en gaat voor de realisatie van plannen voor Hart van Zuid. Ook de FASERING en het realiseren van deelprojecten dient o.i. een goed leefbare omgeving op te leveren.

P12. Het programma wil de kwaliteit van de stadsranden versterken. Dat onderschrijven wij en dringen aan op voortzetting van de samenspraak met aangrenzende gemeenten.

P13. Het Weusthagpark vormt het groene hart van Hengelo. Onze ambitie is het gebied groen te houden. Prachtig!

P14. De coalitie stimuleert het fietsgebruik in Hengelo. Aanleg F35 en recreatieve paden. Piekobello! Misschien is dit wel belangrijker dan het optimaliseren van het parkeerbeleid, al is dat een hot-item van een groot deel van de bevolking. Hoe kan namelijk het blik op straat teruggedrongen worden? Parkeergarages bouwen is duur, er is een Transferium voorzien, exploitanten zijn moeilijk te vinden, voor ieder is het goed om te bewegen en bij ons heeft al geklonken: Bëinvloeding van parkeergedrag is kostbaar en ijdel, autobezit is evenredig aan de conjunctuur.

Pag. 10.15. Openbaar vervoer stimuleren: Juist! Dit kan ook door de combinatie met verder vervoer per trein financieel aantrekkelijk te maken. De bussen zijn o.i. lang niet vol genoeg. Hengelo Centraal geeft verbinding met alle windstreken! Dit moet o.i. zo efficiënt mogelijk m.b.t. tijd en kosten. Hier ligt een kans voor Hengelo. Openbaar vervoer in de stad zou betaald kunnen worden uit deel van de parkeergelden. Het is niet goed dat de openbare weg een gratis stalling is voor auto’s van een gedeelte van de bevolking terwijl wij allen die wegen betalen. Zou het parkeren op straat evenals de provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen?

Pag.11.16. Bereikbaarheid. Voor ons is de aanpak van het Kruispunt Enschedesestraat /Kuipersdijk een prioriteit, na een grondige studie van verkeersstromen. De UT hierbij betrekken is wenselijk. Dit kruispunt is veilig om te bouwen tot XXL-rotonde. De verkeersafwikkeling Lange Wemen en Laan Hart van Zuid is vooraf te bezien met de VMK-software, door Hengelo in 1993 aangeschaft. Het geplande onderzoek naar de bereikbaarheid van de Innovatiedriekoek in het kader van de MIRT visie A1-zone leidt wat ons betreft niet tot een extra afslag van de A1/35! De doorgetrokken Laan van Driene vinden we op dit moment niet nodig.

Pag.12. 17. Duurzaam innoveren, PPP, C2C, Millenniumdoelen, samenhang, burgers en maatschappelijke organisatie erbij betrekken, klimaatvriendelijke nieuwbouw, klimaatbestendige inrichting.

Pag.13. 18. Wij zijn het eens met het Hengelose standpunt m.b.t. de luchthaven (zie motie van november 2009) en het inzetten op de ontwikkeling van de as van de Innovatiedriehoek.

Pag.14. 19. Het College zet in op duurzame, bestaande bedrijventerreinen. Dat is het! De Veldkamp is de laatste uitleglocatie, hier krijgen groene daken een kans? Hier wordt optimaal rekening gehouden met de wenselijke ecologische verbindingszone tussen Twickel en Saasveld/Gammelke? De regionale afstemming bij ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt beter bereikbaar onder dwingende regie van Provincie of Rijk.

20. De huiskamer van Hengelo. Prioriteit voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad door o.a. groen en sfeer. Inderdaad, dus verder uitwerken van de burgervisie (in overleg). Zoals eerder gezegd willen wij hier graag aan meedoen. Naar onze mening zijn geen grootschalige nieuwe winkelbouwprojecten meer nodig (gezien de schaal van Hengelo). Ook voor Lange Wemen geldt voor ons groen en sfeer, niet alleen op papier. Als dat nog zou kunnen graag de oude linden aan de Oldenzaalsestraat handhaven en de Drienerbeek groen inrichten. Groen om de Lambertuskerk en aan De Wetstraat. Wie zou er graag bij een Horecaplein willen wonen? Volgens recent onderzoek blijkt bevolkingskrimp vooral in een sfeerloze omgeving plaats te vinden.

Pag. 15. Ongewijzigde gemeentelijke risico’s: Wie houdt de vinger aan de pols, waar is de volledig deskundige expertise? We gaan ons industriële erfgoed in de openbare ruimte op speelse en kunstzinnige wijze verbeelden. De NMRH/verwante organisaties zijn beschikbaar om mee te denken.

Pag.16/17.21. Bezuinigingen, kritische analyse, goede balans tussen sociale en fysieke sfeer, maatwerk en duidelijke keuzes maken, toetsen aan demografische ontwikkelingen. Onze taak is het om naar onze leefomgeving te kijken, ook zeer belangrijk voor een goede geestelijke gezondheid en een gevoel van welbevinden. Onderhoud van groen hoort daar ook bij. Wij rekenen erop dat dit maximaal ontzien wordt. Wij denken graag mee bij het in de hand houden van kosten en het verwerven van inkomsten (snippergroenverkoop, minder vaak grasmaaien en versteende tuinen belasten?) In alle genoemde gevallen dient men o.i. rekening te houden met bevolkingskrimp!

22. Deregulering. Wel graag handhaven van de Bomenverordening, zomogelijk financiering van het GGP en minimaal 3%-10% groen bij uit te voeren bouwprojecten. Zeker wel milieuvoorschriften handhaven!


Paragraaf 2

Vervolgens willen wij de ingeleverde „Aandachtspunten van de NMRH voor het collegeprogramma 2010-2014” leggen naast een aantal opmerkingen uit de Structuurvisie Hengelo 2030 (van juli 2007) en andere gemeentelijke nota’s. Hierdoor kunnen enkele prioriteiten worden aangegeven.

 1. Zuinig ruimtegebruik, hoogbouw op aangewezen locaties, bedrijventerreinen revitaliseren. Hoogbouw gekoppeld aan herstructureringsgebieden: centrale verstedelijkte zones, zoals Hart van Zuid, M-kwadraat,Thiemsland, Heemafterrein en Wemenpoort (?) (pag….). Bedrijventerreinen: bestaande revitaliseren, geen nieuwe aanleggen (pag…).
 2. Ongeschonden en goed onderhouden buitengebied. (pag. 53): Cultuurhistorisch (Twickel-Oele); Actieve recreatie (Twekkelo-Driene); Deurningerbeekzone (Noordrand); Stadslandschap zonder woningbouwkavels (Weusthaggebied).
 3. Ecologische verbindingszones tussen Twickel/Saasveld (Hengelo/Borne) en Twekkelo/Driene (Hengelo/Enschede). (pag…) Geen aaneen gegroeide stedenrij.
 4. GemWaterPlan, openleggen van beken. (pag.42): Beken zijn structuurdragers, historisch en landschappelijk.
 5. Budget voor groenonderhoud. Zoeken naar efficiëntie (zie ook hierboven bij punt 21): snippergroen verkopen, bermstroken i.p.v. kruispunten, geen kleine, moeilijk te onderhouden groenstrookjes, forse groenstroken koppelen aan speelmogelijkheden, (3%-regeling).
 6. Budget voor GemGroenPlan is wenselijk. Groene Wiggenplan uit het GemGroenPlan voor de bebouwde kom van Hengelo en wijkgroenplannen.
 7. Groenfonds. Hierin wordt gestort als er geen herplantplaats voor bepaalde gekapte bomen te vinden is. Compensatie zou ook kunnen plaatsvinden in stedelijk gebied (lanen maken). Het mes snijdt dan aan twee kanten.
 8. Schone lucht in Nederland. Gemeenteauto’s rijden op aardgas en elektrisch. Ook voor OV nodig.
 9. Geen vuurwerkopslag in de woonwijk. De motie over het instellen van een parapluvoorziening (geen opslag mogelijk in nu al opslagvrije wijken en een uitsterfregeling voor die wijken waar wel een opslag is) moet nog uitgevoerd worden.
 10. Duurzame energietoepassing. Innovatie wenselijk. Meer energie-intensieve bedrijven nabij warmteleverancier Twence aantrekken.
 11. Duurzaam bouwen. Zie punt 10 in eerste paragraaf.
 12. Vervoer gevaarlijke stoffen beperken. Veiligheidsbeleid en –communicatie. Geen rangeren met gevaarlijke stoffen in de bebouwde kom. Sluiproutes van benzinetankwagens controleren.

Paragraaf 3

Tenslotte vindt u hieronder onze aanvulling op de in het Extern Groenoverleg gepresenteerde Strategische
    Groenagenda.

Naar aanleiding van het Groenoverleg van 11 maart is er door de Bomenwerkgroep een opsomming gemaakt van wensen die kunnen dienen voor een Strategische Groenagenda.

1=korte termijn, 2 is middenlange termijn, 3 is lange termijn

Stadsinrichting

Een leefbare stad moet aan een bepaald aantal eisen voldoen waarvan wij er hieronder een paar noemen. Groen mag niet als contra in de stadsplanning staan maar als onderdeel van.

Prioriteit
1. Bouwterreinen die nog lange tijd onbebouwd blijven tijdelijk inrichten als groene ruimte 1
2. Geen hoogbouw stadsranden. Het beïnvloeden van het politiek proces ziet de bomenwerkgroep hierin als een taak. Wie maakt de visie op hoogbouw? Wie heeft de regie? 3
3. Beken met groene zomen, aandacht voor recreatie, terrasjes en speelgelegenheden. Hierin werkt de Bomenwerkgroep samen met de St. Groene Binnenstadsbeken, Beekbusters en de Ziel van Hengelo 2
4. Parken: Het toekomstige Weusthagpark doortrekken langs de snelweg. 3
5. Retentiegebieden ontwikkelen, ook voor recreatie en sport (fietsen, wandelen) 2
6. Plaatsen van bijzondere bomen op zichtplekken 1
7. Beleid maken voor voortuinen, daktuinen, groene daken en gevels, verkoop snippergroen 1
8. Minimaal 3 % -10% groen per project

Onderhoud

Bij de aanleg van groen is het van belang een planning voor de korte termijn en de langere termijn voor ogen te hebben

Prioriteit
9. De beheercatalogus roept vragen op: er wordt blijkbaar nog steeds op de oude manier gras gemaaid; d.w.z. niet de hoogte van het gras is bepalend voor een maaibeurt maar de termijn die tussen twee maaibeurten ligt.  3
10. Rigoureuze snoei voorkomen en daarvoor in de plaats gefaseerde snoei toepassen 1
11. Onderhoudsplannen nader uitwerken; in de beheerdercatalogus wordt gesproken van heesters en in de bomenverordening van houtopstanden. Liever nog het begrip heesters schrappen. Rhododendrons kapvergunningplichtig maken. 2
12. Kwaliteit van de groeiplek heeft voorrang boven de aantallen mits dit niet betekent dat compensatie aan betekenis verliest. 2

Communicatie, Participatie en Educatie

Burgers betrekken bij de besluitvorming heeft een positieve invloed op het woongenot. Een groter begrip voor de processen en medeverantwoordelijkheid ervaren, levert uiteindelijk werkbesparing op voor de gemeente en daarmee ook kostenbesparing.

Prioriteit
13. Initiatieven om burgers te betrekken bij het onderhoud (wijkbudget, schoonmaakacties door scholen en een vogel-, vlinder-vriendelijke tuin in kunnen richten; zie folderreeks van Peter Bergakker 1
14. Een oude wens: bij projecten en (kap)vergunningen die veel commotie kunnen veroorzaken de belanghebbenden uitgebreider informeren dan een gemeenteadvertentie. 2
15. Inzet waar mogelijk van mensen die buiten het arbeidsproces staan. Niet zonder meer, maar in een traject dat stimuleert. 1
16. Bedrijfsleven betrekken in het creëren van groene plekken, evenals "ondergrondse" aannemers (kabels en leidingen) en planvormers. Voorbeelden: het behoud van een eik bij het voormalig AKZOterrein (bovengronds). Zo kan ook de ondergrondse infrastructuur in verhouding tot het groen worden gebracht. 1
17. Het uitzetten van wandelpaden i.s.m. buurthuizen en wijkverenigingen krijgt vorm. Daarnaast streven we naar samenwerking met landgoedeigenaren in het creëren van wandelpaden, arboretum en volkstuintjes. Wandelroute langs bestaande beken en zitplaatsen. 2
18. Initiatieven nemen tot samenwerking met buurgemeenten in de ontwikkeling van natuurgebieden en industriegebieden. Gezamenlijke groenvisie. 3
19. Stadsranden. Structuurvisie herzien/aanvullen? Steden slibben dicht zonder groen alternatief

3


Samenvatting

 1. Ruimtegebruik: 1.1. inbreiden, 1.2 geen sloop zonder herbouw, 1.3. discussie over Nota Hoogbouw: geen hoogbouw/landmarks in/nabij stadsranden. 1.4. industrieterreinen revitaliseren.
 2. Buitengebied: 2.1. Bestemmingsplan rondom Twekkelo-Woolde-Driene/Lonnekerland- Schalmeden-Oele en rond Beckum (zie onze recente reactie op ontwerp Bp), 2.2. instandhouding en onderhoud, hoe? 2.3.ecologische verbindingszones HGL-ENSCHEDE (Driene naar Twekkelo), HGL-BORNE (van Twickel naar Saasveld), van Woolde naar Genseler.
 3. Gemeentelijk Waterplan: stedelijk water overgenomen door waterschap. 3.1. openleggen beken in en om de stad, inclusief groene zomen, 3.2. O-kwadraat, M-kwadraat, Oliemolen, Kievitstraat, Lange Wemen. 3.3. geen kanaaluitstraling van 3.2.
 4. Gemeentelijk Groenplan: stadsranden, vier landschappen. 4.1. groenonderhoudbudget/kwaliteit handhaven 4.2. bij aanplant en herplant zo veel mogelijk variatie. 4.3. laanbeplanting en pleinbeplanting conform stadsdebat, 4.4. Weusthagpark en sociale functie, 4.5. Bomenverordening-Groenfonds-aanplant als voorwaarde bij kapvergunning, 4.6. o.a. verkoop snippergroen.
 5. Schone lucht: 6.1. maatregelen tegen fijnstof (verkeer) 6.2. vlotte doorstroming verkeerslichten, 6.3. OV-banen, fietsbanen, 6.4. gemeentelijk wagenpark (aardgas, elektrisch), 6.5. snelheidsbeperkingen stedelijke trajecten.
 6. Energie: 6.1. schone restenergie meer gebruiken, 6.2. beperking energiegebruik gemeentelijk energiehuishoudplan, 6.3. wind-water-zon-bio-energie.